HALLINNOINTI

Valoe Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2015 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan standardeja ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä.

Valoe Oyj:n yhtiöjärjestys

Selvitys Valoen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymän Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 ja AML 2 luvun 6§:n 3 momentin mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Selvitys Valoen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Hallitus on käsitellyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokouksessaan huhtikuussa 2018.

Valoe noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavin poikkeamin:
– Suositus 9 – Valoen hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin mukaisesta vaatimuksesta, että hallituksen jäseninä on oltava molempia sukupuolia. Valoen vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous ei valinnut naisia yhtiön hallituksen jäseniksi.
– Suositus 14 – Valoen hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuosituksesta, jonka mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja kahden tähän enemmistöön kuuluvista on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä Vuonna 2017 Valoen hallituksen kolmesta jäsenestä yksi oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Perustelu tälle poikkeamalle on, että merkittävän osan Valoen osakkeista omistavat Savisalon perheen jäsenet tai heidän omistamansa yhtiöt. Näin ollen Valoen yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi hallituksen jäseniä valitessaan, että hallituksen kokoonpanossa on vahva omistajaedustus.
– Suositus 24 – Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät.

 

KONSERNIRAKENNE

Valoen pääkonttori on Mikkelissä. Valoe-konsernin hallinnosta ja toiminnastavastaavat yhtiökokouksen valitsema hallitus ja toimitusjohtaja.

 

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinenyhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetäänyhtiön kotipaikassa Mikkelissä tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennenyhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi myös päättää kokouskutsun julkaisemisesta valtakunnallisessa päivälehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
–tilinpäätös
–tilintarkastuskertomus
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
–tilinpäätöksen vahvistamisesta
–toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
–vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
–hallituksen jäsenten lukumäärästä
–hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava:
–hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
–tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies

HALLITUS

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolmeja enintään seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valoe-konsernin emoyhtiön hallitus päättää tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista.

HALLITUKSEN PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet, budjetin, investointien kokonaismäärän ja niiden jakautumisen sekä käytettävät palkkiojärjestelmät, päättää laajakantoisista sopimuksista ja riskienhallinnan periaatteista sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan, vahvistaa yhtiön vision jatoiminnassa noudatettavat arvot sekä organisaatiomallin, hyväksyy ja julkistaa osavuosikatsaukset, muut pörssitiedotteet,vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä määrittelee yhtiön osinkopolitiikan ja kutsuu koolle yhtiökokouksen. Hallituksentehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallitus kokoontui 52 kertaa vuonna 2017. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallitus päätti vuonna 2008 lakkauttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytänimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Samaa toimintatapaa jatkettiin vuonna 2017.

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan tehtävät.

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kolme jäsentä.

Hannu Savisalo
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009
– s. 1946, DI, teollisuusneuvos
– Savcor Communications Pty. Ltd:n hallituksen jäsen, Savcor Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Savcor Invest B.V.:n hallituksen jäsen
. 4.067.688 Valoe Oyj:n osaketta Savcor Communications Pty. Ltd:n, Savcor Invest B.V.:n ja Savcor Technologies Oy:n kautta. Vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia 147.500 kpl:tta
– Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2017: 100 %

Ville Parpola
– Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen ja hallituksen riippumaton jäsen
– synt. 1972, OTM
– Parpola toimii yrittäjänä ja lakimiehenä omassa yrityksessään. Hänellä on pitkä kokemus Valoe Oyj:stä. Hän on toiminut lakiasiainjohtajana Valoen edeltäjissä PMJ automec Oyj:ssä ja Cencorp Oyj:ssä vuosina 1999 – 2010.
– Parpola omistaa suoraan 12.494 Valoe Oyj:n osaketta ja Oy Marville Ab:n kautta 23.518 Valoe Oyj:n osaketta sekä 97.500 kappaletta vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia.
– Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2017: 100 %

Iikka Savisalo
– hallituksen jäsen vuodesta 2009
– s.1972, BBA (Accounting)
– Valoe Oyj:n toimitusjohtaja
– 4.067.688 Valoe Oyj:n osaketta Savcor Communications Pty. Ltd:n, Savcor Invest B.V.:n ja Savcor Technologies Oy:n kautta. Vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia 132.500 kpl:tta
– Läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa vuonna 2017: 100 %

 

HALLITUKSEN RIIPPUMATTOMUUSARVIOINTI

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2017 tehdyn riippumattomuusarvioinnin perusteella Valoen hallituksen kokoonpano poikkeaa hallinnointikoodin riippumattomuussuosituksesta.
– Yhtöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen oli Ville Parpola.
– Iikka Savisalo ja Hannu Savisalo käyttävät määräysvaltaa Savcor-yhtiöissä ja toimivat niiden hallintoelimissä

Perustelu tälle poikkeamalle on, että merkittävän osan Valoen osakkeista omistavat Savisalojen perheen jäsenet tai heidän omistamansa yhtiöt. Näin ollen Valoen yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi hallituksen jäseniä valitessaan, että hallituksen kokoonpanossa on vahva omistajaedustus.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan tehtävänä osakeyhtiölain mukaan on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimiin, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaaaiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta toiminnasta, budjetin toteutumisesta, Valoe-konsernin tuloksesta ja suorien alaistensa toiminnasta.

JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoimintayksiköiden toimintaa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kuitenkin kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO

Iikka Savisalo
– toimitusjohtaja vuodesta 2012
– hallituksen jäsen vuodesta 2009
– s.1972, BBA (Accounting)
– 4.067.688 Valoe Oyj:n osaketta Savcor Communications Pty. Ltd:n, Savcor Invest B.V.:n ja Savcor Technologies Oy:n kautta. Vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia 132.500 kpl:tta

Sami Lindfors
– Cleantech -liiketoimintojen johtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
– s. 1975, MBA
– Sami Lindfors aloitti työskentelyn Savcor -konsernissa 1996. Vuonna 2001 hän siirtyi Kiinaan Guangzhouhun Kiinan liiketoimintojen johtajaksi, ja vuodesta 2004 lähtien hän toimi Savcor Facen Kiinan liiketoimintojen johtajana. Vuonna 2013 hänet nimitettiin Valoen Cleantech –toimintojen johtajaksi
– Vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia 57.500 kpl:tta

Seija Kurki
– talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
– s. 1963, BBA (Accounting)
– Seija Kurki on työskennellyt vuodesta 1984 alkaen johtotehtävissä Savcor-yhtiöiden taloushallinnossa
– 1.500 Valoe Oyj:n osaketta
– Vuoden 2015 optiojärjestelmän mukaisia optio-oikeuksia 57.500 kpl:tta

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön mahdollisen kannustinjärjestelmän.

Hallitus on päättänyt olla perustamatta erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Näin ollen hallituksen palkitsemisen valmistelua ei ole osoitettu nimitysvaliokunnan tehtäväksi eikä toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen valmistelua ole osoitettu palkitsemisvaliokunnan tehtäväksi.

HALLITUKSEN PALKKIOT

Kevään 2017 yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi matkakulut korvataan Valoe Oyj:n matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole luontaisetuja tai muita palkkion ulkopuolisia etuja.

TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Iikka Savisalo. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on sekä yhtiön että Iikka Savisalon osalta kuusi kuukautta. Mikäli Iikka Savisalo irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen yhtiöstä riippumattomasta syystä, yhtiö ei ole velvollinen suorittamaan Iikka Savisalolle muuta korvausta kuin irtisanomisajan palkan. Yhtiön purkaessa toimitusjohtajasopimuksen ei yhtiö ole velvollinen suorittamaan Iikka Savisalolle edellä tarkoitettua ero- tai muutakaankorvausta.

Johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu kuukausipalkasta, optio-oikeuksista ja vuosibonuksesta.

Toimitusjohtaja Iikka Savisalolle maksettiin palkkana, palkkioina ja luontaisetuna yhteensä 168.000,00 euroa vuonna 2017. Vuonna 2017 muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkana, palkkioina ja luontaisetuina yhteensä 289.393,95 euroa. Johtoryhmän jäsenille ei maksettu bonusjärjestelmän mukaisia palkkioita vuonna 2017.

HENKILÖSTÖN BONUSJÄRJESTELMÄT

Valoella on palkkaan perustuva bonusjärjestelmä johdolle ja muulle Suomen henkilöstölle. Hallitus päättää bonusjärjestelmän soveltamisesta vuosittain.

Vuoden 2018 bonusjärjestelmän perusteella maksettavat enimmäispalkkiot voivat vaihdella henkilön tehtävästä riippuen henkilöstön osalta 8-12 prosentin välillä henkilön säännöllisestä vuosipalkasta. Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle bonusjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot voivat olla enimmillään 15 prosenttia henkilön säännöllisestä vuosipalkasta.

Bonusjärjestelmään sisältyvien palkkioiden maksaminen on sidottu sekä yhtiön liiketoiminnan että henkilön vastuualueen tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi käytetään prosesseihin, henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja projekteihin liittyviä mittareita.

Yhtiön hallitus päätti vuonna 2015 optiojärjestelmästä. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 650.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 650.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus päättää vuosittain optio-oikeuksien jakamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksista 250.000
merkitään tunnuksella 2015A, 200.000 merkitään tunnuksella 2015B ja 200.000 merkitään tunnuksella 2015C.

SISÄPIIRILÄISET JA SISÄPIIRIHALLINTO

Valoella on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten, heidän holhottaviensa ja määräysvallassa olevien yhteisöiden kaupankäynnin yhtiön osakkeilla ja optioilla 30 vuorokauden ajan ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat lain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä sisäpiiriläisinä johtoryhmän jäsenet sekä nimetyt henkilöt konsernin talous- ja muusta hallinnosta. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat yhtiön hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.

KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

Kuvaus valvontaympäristöstä

Valoen liikeidea

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähköpaneelien valmistustekniikkaa, paneelien valmistuslinjoja, paneeleita sekä niiden avainkomponentteja.

Ympäristöpolitiikka

Yhtiö noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Yhtiö pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat johtamisjärjestelmissä ja päätöksenteossa.

Suunnittelu- ja seurantaprosessit

Konsernin toiminta suunnitellaan ja toiminnan tehokkuus varmistetaan vuosittain toteutettavassa strategiasuunnitteluprosessissa ja budjetointiprosessissa. Suunnitelmien toteumista ja toimintaympäristön kehitystä seurataan kuukausiraportoinnin, osavuosikatsausraportoinnin ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Riskianalyysi ja riskienhallinta ovat Valoe-konsernissa osa vuosittain toteutettavaa strategista suunnitteluprosessia ja operatiivista toimintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa, että toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Valvontatoiminnot

Organisaation ja toimenkuvien mukaisesti valtaa ja vastuuta delegoidaan budjettivastuullisille ja linja-organisaation vastuuhenkilöille. Toiminnan lakien ja säädösten mukaisuus varmistetaan sisäisen ohjeistuksen kautta. Konsernin sisäisen valvonnan tavoitteisiin kuuluvat toiminnalliset tavoitteet, taloudellinen raportointi ja toiminnan lakien ja sääntöjen mukaisuus.

Hallitus

– sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden määrittely
– vastuu valvonnan toimivuuden seurannasta
– riskienhallintaperiaatteiden hyväksyminen
– tilintarkastajien raporttien käsittely
– kannustinjärjestelmän määrittäminen

Toimitusjohtaja

– valvoo sisäisen valvonnan osatekijöiden olemassaolon ja toimivuuden
– valvoo, että toiminta on asetettujen arvojen mukaista
– muokkaa toimintaperiaatteet ja –politiikat
–vastaa resurssien tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä
– valvontamekanismien (hyväksymisperiaatteet, täsmäytykset ja raportointi) määrittäminen
– määrittää riskienhallinnan toimintatavat ja riskienhallintakeinot

Talousjohtaja

– sisäinen laskenta: tulosten seuranta ja analysointi
– ulkoinen laskenta ja raportointi
– suunnitteluprosessien ylläpito ja kehittäminen
– likviditeetin varmistaminen

Tilintarkastaja

– lakisääteinen tilintarkastus
– laajennettu tarkastus hallituksen erillisestä toimeksiannosta
– raportointi hallitukselle

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Valoen hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla.

Yhtiön pienen koon ja liiketoiminnan laajuuden vuoksi Valoella ei ole sisäisen tarkastuksen organisaatiota eikä tarkastusvaliokuntaa. Hallitus pyrkii osaltaan myös riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen myös tilintarkastusyhteisön osavuotiskatsausten yhteydessä tekemän tilikaudenaikaisen tarkastuksen ja siitä laadittujen valvontaraporttien avulla.

Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaan vaikuttavat olennaiset riskit tunnistetaan ja että niitä seurataan tarkoituksenmukaisesti. Yhtiön liiketoiminta- ja rahoitusriskejä hallinnoidaan keskitetysti konsernin talousosastolla, ja riskeistä raportoidaan tarvittaessa konsernin hallitukselle.

Raportointijärjestelmä

Valoe laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten, EU:n hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti.Toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Raportointijärjestelmän mukaisesti toimitusjohtaja raportoi hallitukselle kuukausittain konsernin ja liiketoimintayksikköjen toiminnasta sekä tuloksesta ja poikkeamista budjettiin ja tarkennettuihin ennusteisiin nähden (kuukausiraportti), neljännesvuosittain osavuosikatsaukseen/vuositilinpäätökseen perustuvasta operatiivisesta tuloksesta ja muutoin välittömästi olennaisista muutoksista toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle strategian ja PTS:n toteutumasta.

Konsernin raportoinnista vastaa talousjohtaja. Kotimaisten yhtiöiden kirjanpito ja konsernilaskenta suoritetaan Valoen toimesta. Ulkomaisten tytäryhtiöiden kirjanpito ja raportointi hoidetaan osittain Valoen toimesta ja osittain paikallisissa ulkopuolisissa, riittävää asiantuntemusta omaavissa tilitoimistoissa tai muutoin ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen.

Raportoinnin oikeellisuus varmistetaan talousraportoinnin ohjeistuksella, henkilöstön ammattitaidon ylläpidolla, tietojärjestelmien luotettavuudella, normaaleilla valvontamekanismeilla ja laajennetun tarkastuksen avulla. Raporttien poikkeamat budjetista ja toimintasuunnitelmista ohjaavat analysoimaan tilannetta tarkemmin ja etsimään poikkeamien syyt.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta valvovat talousjohtaja ja tilintarkastus.

Viestintä ja tiedotus

Konsernin viestinnästä ja pörssitiedottamisesta vastaa hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Yhtiön sisäisestä viestinnästä vastaa toimitusjohtaja.

Seuranta

Sisäisen valvonnan tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti johtamis- ja ohjaustoimien yhteydessä ja erikseen tarkastusraporttien valmistuttua. Taloudellisen raportoinnin osalta vertailut toteuman ja tavoitteen välillä, erilaiset täsmäytykset ja toiminnallisten raporttien säännönmukaisuuden valvonta ovat jatkuvasti toteuttavia seurantatoimenpiteitä.

Suunnittelu- ja seurantakokoukset sisältyvät hallituksen vuosisuunnitelmaan. Tietojärjestelmät ovat pääpiirteissään vakiintuneita, ja ulkopuolinen asiantuntija arvioi niiden luotettavuutta säännöllisesti.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana toimi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Petri Kettunen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.6.2017 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Auditus Tilintarkastus Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heidi Pirttijoki. Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2017 olivat yhteensä 44.657,85 euroa.